Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem url: www.cleanjob.shop.pl (dalej również jako: „Sklep internetowy”).
 2. Operatorem sklepu internetowego oraz Administratorem danych osobowych jest: Y.O.V. Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 309/3 (80-309), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0001002273, NIP: 5833463927, REGON: 523662176, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@cleanjob.shop.pl
 4. Operator jest Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w sklepie internetowym.
 5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek kradzieży bazy danych z serwera.
 3. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. HOSTING

Sklep internetowy jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVHcloud.

4. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZERTWARZANIA, PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA ORAZ DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 • rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • subskrypcji usługi Newsletter, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony cel Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi osobie, której dane dotyczą. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko.
 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
 2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
 • adres e-mail,
 • dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość),
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 • firmę Przedsiębiorcy,
 • numer NIP.
 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 2. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, Klient podaje:
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu.
 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

10. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizacje tej usługi.

11. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to niżej wymienionych grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia przetwarzania danych,
 • firmy kurierskie, kurierzy,
 • operatorzy pocztowi,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne,
 • banki,
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy korzystają z danych w celu realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym, obsługi posprzedażowej, obsługi zwrotów i reklamacji, obsługi zapytań kierowanych do Administratora poprzez formularz kontaktowy, e-mailowo lub telefonicznie,
 • podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora.

12. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od Administratora wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi albo do czasu rezygnacji przez Państwa z tej usługi.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem.

Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

13. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

A) dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz kopii tych danych,

B) sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe,

C) usunięcia Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 •  Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 •  cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 •  wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 •  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 •  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 •  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

D) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśliście Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

E) przenoszenia danych osobowych.

14. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

15. Przysługuje Państwu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

16. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@cleanjob.shop.pl lub pocztą tradycyjną na adres: al. Grunwaldzkiej 309/3, 80-309 Gdańsk.

17. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

19. W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

20. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

 

5. INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Sklep internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Sklep internetowy może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Sklep internetowy, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia lub kontaktu, rejestracji zamówienia itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, w jakim celu jest on wykorzystywany.

6. LOGI ADMINISTRATORA

Informacje zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania przez Operatora żadnych danych osobowych operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

8. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Sklepu,
 • poznania preferencji Użytkownika Sklepu,
 • zbierania informacji na temat wcześniejszych działań Użytkownika w Sklepie,
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.

 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja „Pomoc” przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może skutkować tym, że nie będą Państwo mogli korzystać z niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Sklepu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google LLC z siedzibą w USA), Facebook, Instagram (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA), LinkedIn (LinkediIn Corporation z siedzibą w USA).

9. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.
 2. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Państwo używają i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Sklepu internetowego spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Sklepu.