Regulamin sklepu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy CleanJob Shop działający pod adresem: cleanjob.shop.pl prowadzony jest przez Y.O.V. Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 309/3 (80-309), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0001002273, NIP: 5833463927, REGON: 523662176, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym CleanJob Shop, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu cleanjob.shop.pl w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu cleanjob.shop.pl odnoszące się do Towaru i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w Sklepie, przy czym Klientowi przysługuje prawo wyboru formy płatności oraz dostawy.

2. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów, w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Konsument – za Konsumenta uważa się:
 • osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierającą umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu – tzw. „Konsument sensu stricto“,
 • osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym zawierającą umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta“.

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

 1. Klient – (1) osoba fizyczna (w tym Konsument) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
 2. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
 3. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości i rodzaju nabywanych towarów.
 4. Sklep – strona internetowa, należąca do Sprzedawcy, dostępna pod domeną: cleanjob.shop.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 5. Sprzedawca – Y.O.V. Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 309/3 (80-309), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0001002273, NIP: 5833463927, REGON: 523662176,o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, która prowadząc działalność gospodarczą proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
 6. Towar – produkt prezentowany na stronie internetowej Sklepu, do którego odnosi się zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.), co do którego Klient może złożyć ofertę kupna.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648, z późn.  zm.).
 8. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 9. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, dostępny po dokonaniu Rejestracji.
 10. Rejestracja – szereg nieodpłatnych czynności określonych w Regulaminie, niezbędnych do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

3. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient musi dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest warunkiem możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie.
 3. W celu dokonania Rejestracji, Klient powinien podać swój adres poczty elektronicznej i kliknąć przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Następnie Klient powinien wypełnić formularz z danymi Klienta oraz ustalić Hasło.
 4. Po kliknięciu przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”, Klient otrzymuje niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany podczas Rejestracji, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: cleanjob.shop.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Towaru realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towaru, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym uzupełnienie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy, wybranie formy dostawy i płatności, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu i zapłaty.
 4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania Zamówienia Towarów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego Zamówienia na swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w Formularzu Zamówienia.
 6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem zwykłym – proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 09:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz święta będą procesowane w następnym dniu roboczym.
 8. Klient otrzyma wiadomość o potwierdzeniu złożenia Zamówienia, co jest jednoznaczne z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 9. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia paragon albo fakturę VAT – wedle wyboru Klienta.
 10. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest adres poczty elektronicznej –biuro@cleanjob.shop.pl oraz numer telefonu – 664-024-304.
 11. Wskazana podczas składania Zamówienia cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Ponadto, Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztu dostawy Towaru wskazanego podczas składania Zamówienia, wedle wybranej metody dostawy.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 14. W przypadku gdy Umowa sprzedaży nie zostanie wykonana z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Klient otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem ceny danego Zamówienia w pełnej wysokości.

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące metody płatności:
 • przelew poprzez platformę PayU,
 • BLIK poprzez platformę PayU,
 • karta kredytowa poprzez platformę PayU,
 • zwykły przelew bankowy.
 1. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien niezwłocznie dokonać płatności za Zamówienie zgodnie z wybraną metodą płatności.
 2. W wypadku niedokonania przez Klienta płatności, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 492 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.).

6. REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W dniu wysłania Zamówienia do Klienta, Sprzedawca przekazuje na adres poczty elektronicznej Klienta informację potwierdzającą nadanie Zamówienia.
 3. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące metody dostawy:
 • Inpost paczkomat
 • Inpost kurier

7. RĘKOJMIA

 1. Postanowienia § 7 Regulaminu określają zasady składania do Sprzedawcy – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi konsumenckiej – reklamacji obejmujących Towary. Reklamacja w trybie rękojmi konsumenckiej może być składana przez Klientów, którzy są Konsumentami sensu stricto albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Towaru zgodnego z Umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za niezgodność Towaru z Umową (rękojmia konsumencka).

 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może:

          A) żądać usunięcia wady Towaru lub wymiany Towaru na wolny od wad,

          B) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi konsumenckiej, jeżeli niezgodność Towaru z Umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

 5. Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie. Sprzedawca proponuje składania reklamacji w następujących formach:

          A) w formie pisemnej na adres: Y.O.V. Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 309/3, 80-309 Gdańsk,

          B) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cleanjob.shop.pl

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji do Sprzedawcy.

 7. W treści reklamacji Klient powinien wskazać co najmniej: imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku niezamieszczenia w treści reklamacji danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie danych.

 8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do składania reklamacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym rękojmi przy sprzedaży (Księga Trzecia, Tytuł XI, Dział II).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Do zachowania wskazanego wyżej terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: al. Grunwaldzka 309/3, 80-309 Gdańsk lub poprzez wiadomość elektroniczną na adres: biuro@cleanjob.shop.pl
 4. Sprzedawca, w terminie 14 (czternastu) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłanie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ma obowiązek pokryć koszt przesyłki zwrotnej.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodąKonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie,
 • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonaniaKonsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
 • zawarte w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).

9. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/,
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/,
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, która weszła w życie dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.

10. NEWSLETTER

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który dokonał subskrypcji usługi Newsletter podczas Rejestracji lub przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego udostępnionego w Sklepie.
 2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na usługę Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości o nowych Towarach lub usługach dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient, składając Zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Klient, zgodnie z art. 15 RODO, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 4. Jeżeli Klient uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma on prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Dane Klienta  będą przetwarzane w kilku różnych celach, tj. dla prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 6. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 
 8. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być: podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty uczestniczącym w realizacji świadczonych przez nas usług i sprzedawanych towarów, podmioty od których nabywamy usługi lub towary będące w naszej ofercie, podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające nam narzędzia informatyczne, podwykonawcy wspierający nas np. przy wykonywaniu usług, montażu i demontażu sprzętu, w procesie obsługi klienta, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, biura informacji gospodarczej.
 9. Dane osobowe Klienta będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas, przez który Umowa sprzedaży będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta.
 11. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie internetowej Sklepu.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA ZA TREŚCI UMIESZCZANE W SKLEPIE

 1. Zamieszczając treści w Sklepie, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane przez Klienta treści nie stanowią poglądów Sprzedawcy i nie powinny być łączone z działalnością Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest dostawcą treści umieszczanych przez Klienta, a jedynie zapewnia zasoby teleinformatyczne do zamieszczenia treści.
 2. W przypadku gdy Klient lub osoba trzecia stwierdzi, że treści zamieszczone w Sklepie naruszają ich prawa, dobra osobiste, wolności lub tajemnice chronione prawem, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca po otrzymaniu powiadomienia o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłocznie działania w celu zbadania sprawy.
 3. W przypadku otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści umieszczanych w Sklepie przez Klientów. Sprzedawca nie prowadzi ciągłej kontroli zamieszczanych treści.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu cleanjob.shop.pl
 4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych lub obraźliwych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.
 9. W celu zapewnienia, iż Regulamin Sklepu internetowego spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niego zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Regulamin wymaga zmian w celu objęcia nim nowych lub zmienionych produktów lub usług Sklepu.